Back

ⓘ Geografija - Geografija, Lingvistička geografija, Socijalna geografija, Historijska geografija, Vremenska geografija, Prometna geografija, Cirkuše v Tuhinju ..
                                               

Geografija

Geografija, znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine; zemljopis. Uz filozofiju i historiju, geografija pripada među najstarije znanosti ljudske civilizacije. Ona se za objašnjavanje geografskog prostora koristi metodama prirodnih i društvenih znanosti. S obzirom na raznoznačnost geoprostora, geografija je kao znanost vrlo kompleksna. To je jedina dualna znanost, koja povezuje prirodne i društvene znanosti. Naziva se i svjetskom disciplinom. Geografija je, dakle, sintetička znanost, koja spaja mnoga dostignuća brojnih znanosti radi objašnjavanja geografskog prostora. Ona ...

                                               

Lingvistička geografija

Lingvistička geografija je lingvistička disciplina odnosno grana dijalektologija koja proučava raširenost jezičnih pojava s aspekta njihove geografske distribucije s ciljem spoznaje njihovih mijena odnosno razvoja. Proučava teritorijalnu rasprostranjenost dijalekata i služi se pretpostavkama i metodama historijske lingvistike. Obrađena građa sa terena prikazuje se na kartama i u jezičnim atlasima. Osnivačem lingvističke geografije smatra se švicarsko-francuski dijalektolog J. Gilliéron koji je između 1897. i 1901. prikupljao građu za jezični atlas Francuske. Na prostorima Hrvatske bitan op ...

                                               

Socijalna geografija

Društvena ili socijalna geografija proučava kako društvo utječe na geografska obilježja i kako faktori okoline utječu na društvo. Pitanja u području socijalne geografije mogu uključivati proučavanje ruralnog ili urbanog egzodusa te proizvode li niskorastući razvoji različiti tip dnevnog života nego što to čine utvrđeni blokovi.

                                               

Historijska geografija

Historijska geografija je granična disciplina geografije, koja je tesno povezana sa historijom. Bavi se proučavanjem, istraživanjem i objašnjavanjem društveno-historijskih i društveno-geografskih pojava i procesa vezanih za pojedine teritorije u prošlosti. Za svoja istraživanja služi se historijskim izvorima, pisanim spomenicima, arheološkim nalazima i slično. Rezultati istraživanja historijske geografije su od velikog značaja za razumijevanje nekih savremenih geografskih pojava i procesa razvoj neke države, razlozi njenog današnjeg položaja i statusa i sl.

                                               

Vremenska geografija

Vremenska geografija ili vremensko-prostorna geografija vuče svoje korijene iz rada švedskog geografa Torstena Hägerstranda koji je isticao vremenski faktor u prostornim ljudskim djelatnostima. Vremensko-prostorni put, kojeg je osmislio Hägerstrand, pokazuje kretanje pojedinca u prostorno-vremenskoj sredini s ograničenjima koje na pojedinca ostavljaju ta dva faktora. Tri kategorije ograničenja koja je identificirao Hägerstrand jesu: Sprega - ograničenje pojedinca koje ga veže za lokaciju dok se nalazi u interakciji s drugim pojedincima radi ispunjavanja nekog zadatka. Sposobnost - ograniče ...

                                               

Prometna geografija

Prometna geografija objašnjava postanak, razvoj i svakodnevno odvijanje prometa i posljedice prometnog djelovanja u prometu. Ova grana geografije istražuje prostorne interakcije ljudi, prometa i informacija. Ona razmatra ljude i njihovu uporabu vozila ili drugih načina putovanja kao i načine kako su tržišta servisirana protokom dovršenih dobara i sirovih materijala. Prometna geografija grana je ekonomske geografije. "Idealan mod prometa trebao bi biti trenutačan, slobodan, neograničenog kapaciteta i uvijek dostupan. Kod takvog prometa prostor bi bio suvišan. Međutim to očito nije slučaj. P ...

Cirkuše v Tuhinju
                                               

Cirkuše v Tuhinju

Cirkuše v Tuhinju se u starim zapisima prvi put sominju 1329. Spominje se i u pohranjenim srednjevjekovnim ugovorima, večinom u vezi s Češnjicami v Tuhinju 1332. i 1333. Tako doznajemo da kamniški mještanin Peter Pečaher, porijeklom iz Peče pri Moravčah, vlasnik dvora u Perovu kraj Kamnika, je 1444. imao ovdje u feudu desetinu od pet gazdinstava.

Geografska dužina
                                               

Geografska dužina

Geografska dužina ili longituda neke točke na Zemlji je kutna udaljenost mjerena uzduž ekvatora od Grinički meridijan meridijana do pripadajućeg meridijana te točke. Ima vrijednost od 0° do 180° stupnjeva te se obilježava slovima E ili W ovisno o tome nalazi li se promatrana točka istočno ili zapadno od nultog meridijana. Slijedi primjer za grad Zagreb, koji se nalazi 16 stupnjeva istočno od Greenwicha, tj. na 16. meridijanu. Simbol je grčko slovo lambda λ.

                                               

Geografski objekt

Geografski objekti u najširem smislu predstavljaju komponente Zemljine površine. Postoje dvije osnovne vrste geografskih objekata - prirodni i umjetni. Priroidni geografski objekti uključuju kopnene mase i ekosisteme, ali nisu ograničenih na njih. Na primjer, vrste terena, vodne površine, prirodne jedinice su prirodni geografski objekti. Sa druge strane ljudska neselja, građevinski objekti i sl. predstavljaju umjetne geografske objekte.

                                               

Geografski položaj

Geografski položaj je položaj neke točke ili areala Zemljine površine u odnosu na teritorije i objekte koji se nalaze van tog mjesta ili areala. Geografski položaj je složen sistem pojmova koji obuhvaća: Turističko-geografski položaj Saobraćajno-geografski položaj Kulturno-geografski položaj Političko-geografski položaj Vojno-geografski položaj Ekonomsko-geografski položaj Matematičko-geografski položaj Fizičko-geografski položaj Geopolitički položaj Ekološko-geografski položaj

                                               

Granične naučne discipline geografije

Granične naučne discipline geografije su discipline koje se nalaze na međi između geografije i drugih nauka.

Hubbardova medalja
                                               

Hubbardova medalja

Hubbardova medalja je najviše priznanje koju dodjeljuje National Geographic Society za posebne zasluge u geografskom istraživanju, otkrićima i znanstvenom radu. Ime je dobila po prvom predsjedniku udruge National Geographic Society Gardineru Greeneu Hubbardu.

                                               

Koeficijent razvedenosti

Koeficijent razvedenosti je odnos duljine obale određenog otoka i duljine obale koju bi otok imao da je kružnog oblika, a iste površine. Koeficijent razvedenosti može se, stoga, izračunati po formuli: K r = L O k {\displaystyle Kr={\frac {Lo}{Ok}}} gdje je: Ok - opseg kruga koji ima površinu otoka. Lo - duljina obale otoka,

Geografske koordinate
                                               

Geografske koordinate

Geografske ili zemljopisne koordinate su veličine koje određuju položaj neke točke na Zemljinoj površini, tj. geografska dužina i geografska širina. Izražavaju se u stepenima, lučnim minutama i lučnim sekundama. Geografska širina označava se od ekvatora na sjever i jug od 0-90˚, a geografska dužina od početnoga meridijana na zapad i istok od 1-180˚.

Krnica (Kopar)
                                               

Krnica (Kopar)

Krnica se nalazi na kraškom terenu južnih padinama Čičarije na cesti koja iz Kopra vodi za Kozinu Kras. Krnica se nalazi u blizini željezničke pruge Istarska željeznica kraj mjesta Črni Kal. U Istri postoji istoimeno naselje Krnica jugoistočna Istra.

                                               

Metodologija geografije

Metodologija geografije je naučna disciplina, deo opšte geografije koja se bavi metodama istraživanja u geografiji, kao i načinima spoznaje ukupne geografske stvarnosti. Zasnovana je na dijalektičkom materijalizmu, kao najopštijem metodu za proučavanje i upoznavanje prirode i čoveka, tj. samog društva. U širem smislu metodologija geografije je ukupnost metoda geografskih istraživanja.