Back

ⓘ Tehnika - Tehnika, daha, Lavaluazijenska tehnika, Hrizelefantinska tehnika, Muzej nauke i tehnike Beograd, Ulje, slikarstvo, Slikarske tehnike, Poentilizam ..
                                               

Tehnika

Za ostala značenja, v. Tehnika razvrstavanje. Tehnika, skup svih oruđa i znanja proizvodnje koja su se historijski razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama. Može se reći da tehnika obuhvaća ili barem duboko prožima svekoliki čovječanstvu dostupan realni i virtualni svijet, osim prirodnih procesa koji se odvijaju bez, ili nezavisno od utjecaja ljudskih djelatnosti. U širem smislu riječi ona obuhvaća sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo građevine, strojeve, instalacije, uređaje, oružja, mater ...

                                               

Tehnika daha

Tehnika daha, tehnika duvanja ili tehnika disanja je osnova sviranja na duvačkim instrumentima i pevanja i zato svako ko se ovim muzičkim disciplinama bavi mora dobro da ovlada ovom tehnikom. Za pomenute dve vrste muzičara veoma je važno da nauče kako da štede potrošnju vazduha pri izvođenju neke fraze ili neke kompozicije, kao i dug dah. Tehnika daha se prvo vežba bez instrumenta, tj. pevanja.

                                               

Lavaluazijenska tehnika

Levaluazijenska tehnika okresivanja je paleolitska, najstarija osmišljena tehnika okresivanja praistorijskih kamenih alatki, koja je zasnovana na prethodnoj pripremi kamenog jezgra radi dobijanja odbitka standardne forme i veličine. Ovakav odbitak se kasnije ponovo obrađivao. Forma alatke je unapred osmišljena i dobija se po okončanju pripreme jezgra. Tehnika je bila pogodna za dobijanje šiljaka i strugača. Javlja se tokom paleolita Levaluazijenskom tehnikom se od jezgra odbijao veći broj odbitaka, tako da su fasete ostajale povezane. Od faseta se vršilo dalje odbijanje prema središtu jezgra.

                                               

Hrizelefantinska tehnika

Hrizelefantinska tehnika je vajarska tehnika koja kombinuje slonovaču i zlato. Drveno jezgro skulpture oblagalo se slanovačom na onim mestima gde je trebalo prikazati delove tela, dok se odeća prikazivala zlatnim pločicama. Najpoznatije delo te tehnike je Fidijna statua boginje Atine za hram na Akropolju.

                                               

Muzej nauke i tehnike Beograd

Muzej nauke i tehnike Beograd je osnovan 6. oktobra 1989. godine. Od 2005. godine se nalazi u zgradi stare termoelektrane na Dorćolu, u ulici Skender-begovoj broj 51.

                                               

Ulje (slikarstvo)

Ulje ili uljana tehnika je slikarska tehnika u kojoj je pigment boje spojen, pomoću ulja. Ova tehnika se raširila u doba pozne gotike i preme Cenino Ceniniju ovu tehniku je otkrio Jan van Ajk. To jasno nije istina jer slojevi koji su napajani uljem pojavili su se još u srednjvekovnom slikarstvu naprimer na slikama Majstor Teodorika.

                                               

Slikarske tehnike

Materijali koji se koriste pri stvaranju dvodimenzionalnog likovnog djela neodvojivi su od samog stvaralačkog procesa. Odabirajući određeni materijal, umjetnik čini prvi korak prema ostvarenju svoje unutarnje slikarske vizije. Izražavajući se u njemu, pokazuje svoju osjetljivost prema svojstvima tog materijala. Vrste materijala direktno utječu na formalne karakteristike djela, ali ipak, neovisno o svojstvima materijala, postoji umjetnikovo htijenje koje ih može preinačiti u čak posve suprotne. Pod tehnikama podrazumijevamo materijal i način uporabe materijala. Razlikujemo slikarske tehnike ...

                                               

Grafičke tehnike

Grafičke tehnike su svi materijali i način njihovog korištenja pri oblikovanju umjetničke grafike. Kod grafičkih tehnika najprije se izrađuju matrice, s kojih se slika otiskuje na papir ili na neku drugu podlogu. Ravna štampa: Litografija Monotipija Duboka štampa: Mezzotinta Bakropis Bakrorez Suha igla Akvatinta Visoka štampa: Drvorez Linorez Kartonski tisak Propusna štampa: Sitotisak Digitalna štampa: Kompjuterska grafika

                                               

Kriminalistička tehnika

Kriminalistička tehnika je deo kriminalistike koji se bavi prvenstveno prikupljanjem materijalnih tragova i fiksiranjem istih. U osnovi ona se deli na: kriminalističko tehničku registraciju lica, kontra diverzionu tehniku, operativnu tehniku i istražnu tehniku.

                                               

Poentilizam

Poentilizam, ili divizionizam kako ga je nazivao tvorac ove tehnike Žorž Sera, je slikarska tehnika nastala u Francuskoj u drugoj polovini 20. veka, u kojoj se primarne i komplementarne boje nanose na slikarsku površinu kratkim potezima jedna do druge, po principu komlementarnosti, da bi se u oku posmatrača stvorila iluzija celovitosti forme. Ova tehniku su koristili slikari neoimpresionisti, tako da se imena za tehniku i pravac često koriste kao sinonimi. Pripadnici ovog pravca u slikarstvu su koristili ovu tehniku poigravajući se efektima koje slika ostavlja na posmatrača, ali na sasvim ...

                                               

Slikarstvo

Slikarstvo je sve što nastaje umetničkim slikanjem. Slikanje je postupak gde se nečim nanosi boja mešavina pigmenta i veziva na podlogu. Tako nastaje slika. Čovjek koji se ozbiljno bavi slikanjem je slikar. Slikar koristi kombinaciju, crteža, kompozicije, svetla i boje da iskaže koncepte ili opiše svet oko sebe. Podloga je često napeto platno, koje se unapred priprema za slikanje u zavisnosti od vrste boje koja će se koristiti. osim platna,podloga može biti takođe i papir, drvo, staklo, zid freske, lesonit itd. Slike i crteži obično se stavljaju u ram i kače na zid, ali ima i mnogo drugih ...

                                               

Slika

Slika je pojedinačno umetničko delo koje je slobodno ili je povezano sa arhitekturom ali i slikarstvo kao likovna disciplina koja se razlikuje u svome shvatanju a po sadržaju, po funkciji, po materijalu i tehnici uljano slikarstvo, tempera, gvaš, pastel, akvarel, i slično.орол

                                               

Cirkular

CIRKULAR, službeno pismo upućeno većem broju ljudi ili ustanova o istom predmetu; okružnica, cirkularno pismo, raspis; kružna, cirkularna pila, testera; nazupčano kružno sječivo motorne pile.

                                               

Dovod

Riječ dovod može značiti: uređaj za dovođenje, dopremanje nečega ; dovođenje, privođenje; zastarjelo prema ruskom činjenica koja nešto potvrđuje, dokaz, argument; razlog; dopremanje, doturanje onoga što se kreće kroz cijevi, kroz specijalne uređaje; dijalekatski oblik riječi dohod, dod.

                                               

Flajer

Flajer 1. tehn. stroj na kojem se obavlja ufrkavanje pređe pamuka i ravnomjerno namatanje na bobinu; 2. razg. list papira manje ili srednje veličine s kraćim tekstom propagandnog, političkog ili drugog sadržaja; letak. Napomena: Kod Klaića: "stroj za pretpredenje pamuka", a kod Vujaklije "1. teh. naprava na mašini za predenje koja namotava konac na kalemove; 2. sp. brz trkački konj. Izvor: "Hrvatski enciklopedijski rječnik", Zagreb, 2004.

                                               

Furnir

Furnir su tanki listovi od drveta debljine 0.3 do 6 mm, koji se specijalnim procesima rezanja, obično bez nastanka otpada, odvajaju od trupca ili njegovog dijela. Posebna grupa furnira su mikrofurniri sa debljinom od 0.08 mm do 0.1 mm, a po DIN 4079 0.1-0.3 mm za čiju proizvodnju je potrebna posebna tehnologija. Riječ furnir nastala je u 16. stoljeću od francuske riječi "fournir". Cilj prozvodnje furnira je oplemenjivanje manje vrijednih vrsta drveta ili ploča na bazi drveta, koje služe kao nosivi materijal na koje se postupkom presanja i ljepljenja povećava vrijedost proizvoda drvne indus ...

                                               

Instrument

Instrument je naprava, alat, oruđe, pomoćno sredstvo koje služi da se lakše, bolje i preciznije obavi neki rad ili funkcija, pa tako ima mjernih, kirurških i optičkih instrumenata. U društvenom pogledu govori se o logičkim instrumentima, ali i o instrumentima mira, vlasti, države i sličnim stvarima. U prenesenom značenju, instrument može biti osoba kojom se netko koristi da bi postigao vlastite ciljeve.

                                               

Kolubarska metoda

Kolubarska metoda, žig broj 50585 koji je priznao Zavod za intelektualnu svojinu Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose tadašnje Srbije i Crne Gore s pravom prvenstva od 29. VI. 2004. godine, a koji u sebi sadrži tri patentirana i uspješno primijenjena pronalaska – inovacije dr. Ljubinka Ilića, koje se koriste u borbi protiv prirodnih nepogoda kao što su klizišta, slijeganje terena i pojava vlažnosti.

                                               

Prototip

Prototipom se nazivaju predserijski proizvodi najčešće namijenjeni za ispitivanja i testove prije prelaska u serijsku proizvodnju. U principu, jedan prototip ne mora niti tehnički niti optički odgovarati gotovom serijskom proizvodu, ali mu služi kao osnova. Kao primjer, možemo uzeti Airbag čiji su prototipi bazirali na zračnom punjenju, dok serijski proizvodi imaju male ali eksplozivne kapsule, pri čijoj se eksploziji unutrašnjost jastuka puni sagorijelim plinovima. Temperature koje pri tom nastaju, ponekad oprže lice vozača ili nekog od suvozača, ali se je testovima na prototipu moglo dok ...

                                               

Standard

Standard je riječ koja ima nekoliko značenja: u klasičnom smislu standard je naziv za zastavu, nacionalnu ili borbenu. U modernom značenju standard je postala "mjera ili kvaliteta koja je uspostavljena od strane nekog tijela ili autoriteta, kroz običaje ili su prihvaćene od većine". U tehničkom smislu standard je nešto što se koristi za usporedbu ili mjer. Na primjer "osnovni standardi" za duljinu je metar za težinu kilogram, čuvaju se u posebnim laboratorijima i organizacijama koje se bave sa standardima. U tehnici, standard predstavlja obaveznu tehničku normu kojom se definiraju dimenzij ...