Back

ⓘ Terminologija - Irana i Perzije, IUPAC nomenklatura, Perzija, Mudrost, Žargon, Disulfidna veza, Enigmopedija, Diorit, Standardno stanje, Acetal, Riolit ..
                                               

Terminologija Irana i Perzije

Terminologija Irana i Perzije nerijetko predstavlja dilemu oko imenovanja u Zapadnom svijetu, odnosno problem prilikom razumijevanja političke, historijske, geografske i kulturne terminologije koju karakteriziraju ti nazivi. Dva moguća naziva za modernu državu su Iran i Perzija.

                                               

IUPAC nomenklatura

IUPAC nomenklatura je sistem za imenovanje hemijskih jedinjenja i uopšte opisivanje hemijske nauke. Razvijen je i ažurira se pod okriljem Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju.

                                               

Perzija

Perzija ili Persija može podrazumijevati: čest zapadnjački egzonim za Iran iranska regija i administrativna pokrajina Fars Pars Perzijska Monarhija kroz različite historijske periode. Za razumijevanje i korištenje termina Iran i Perzija, vidi članak: Terminologija Irana i Perzije

                                               

Mudrost

Mudrost je pojam koji označava duboko znanje, uvid, rasuđivanje. Čovek koji teži mudrosti naziva se filozof, a onaj koji je stekne mudrac. Mudrost se katkad upotrebljava i kao sinonim za pamet, ali pamet označava sposobnost za mudrost, ali ne i mudrost samu. Čovek koji se okreće mudrosti nalazi vremena za duhovno usavršavanje, ne dopuštajući da ga "progutaju" zahtevi praktičnog života. Razvoj mudrosti zahteva čovekov životni angažman, odnosno život sukladan tom nastojanju, što u krajnjem vidu predstavlja spremnost na smrt radi odbrane vlastitog uvida. Tradicionalna predstava mudraca obično ...

                                               

Žargon

Žargon je specifična vrsta reči koja pripada jednoj grupi, sredini ili neformalnoj skupini. Upotreba žargona može biti i zatvorena komunikacija unutar grupe radi zaštite njenih interesa. Žargon se upotrebljava i kao element književnog jezika. Leksemi koji se koriste u žargonu nazivaju se žargonizmima.

                                               

Disulfidna veza

Disulfidna veza je kovalentna veza, obično nastaje spajanjem dve tiolne grupe. Ovaj link se takođe naziva SS-veza ili disulfidni most. Ukupna povezanost je dakle R-S-S-R. Ova terminologija je u širokoj upotrebi u biohemiji. Nekad se ova veza nazivala persulfid, po analogiji sa kongenernim peroksidom, ali je ta terminologija nezastupljena.

                                               

Enigmopedija

Enigmopedija, kao podskup ove Vikipedije, na sveobuhvatan način obrađuje našu i stranu enigmatiku. Gornja abecedna traka omogućuje brzo kretanje kroz Enigmopediju, pripremu detaljnog abecedarija i dobar pregled svega onoga što je urađeno i što će tek biti urađeno. Enigmopedija obuhvata 2 enigmatske kategorije: Enigmatika - Svi enigmatski termini, tj. enigmatska terminologija, nazivi enigmatskih listova, knjiga, manifestacija, organizacija, enigmatskih središta i odredišta gradova, zemalja. i svih drugih enigmatskih naziva koji se pišu velikim početnim slovom osim imena i pseudonima. Enigma ...

                                               

Diorit

Diorit je intermedijarna magmatska dubinska stena. Nastaje kristalizacijom bazičnijih magmi, u odnosu na one iz kojih kristališu sijenit i monconit. Kristalizacija magme se vrši u dubokim delovima Zemljine kore. Minerali koji izgrađuju diorit su: bojeni mineral: hornblenda, augit, biotit, hipersten, intermedijarni plagioklas: andezin ili oligoklas, sporedni minerali: apatit, magnetit, sfen. Struktura diorita je zrnasta, a retko može biti i porfiroidna. Tekstura je masivna.

                                               

Standardno stanje

Standardno stanje materijala je referentna tačka koja se koristi za proračun njegovih osobina pod različitim uslovima. U principu, izvor standardnog stanja je arbitraran, mada Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju preporučuje konvencionalni skup standardnih stanja za generalnu upotrebu. IUPAC preporučuje korišćenje standardnog pritiska p o = 1 bar. Striktno govoreći, temperatura nije deo definicije standardnog stanja. Na primer, standardno stanje gasa je konvencionalno izabrano da bude jedinica pritiska idealnog gasa, nezavisno od temperature. Međutim, većina tabela termodinamički ...

                                               

Acetal

Acetal je molekul sa dva atoma kiseonika vezana jednostrukim vezama za isti atom ugljenika. U tradicionalnoj upotrebi se razlikuju ketali od acetala dok ketal ima dve R grupe vezane preko ugljenika i formalno je izveden iz ketona, acetal ima jednu ili obe R grupe kao vodonik i formalno je izveden iz aldehida. IUPAC terminologija klasifikuje ketale kao podskup acetala. Do formiranja acetala dolazi kad hidroksilna grupa hemiacetal postane protonisana i odvoji se kao voda. Nastali karbokatjon zatim brzo napada molekul alkohola. Gubitkom protona vezanog alkohola formira se acetal.

                                               

Savršenost (budizam)

Deset činilaca savršenstava u teravada budizmu su: spokoj upekkhā odvraćenost nekkhamma; doslovno, "oslobođenost požude". istinoljubivost sacca istrajnost, energija viriya mudrost paññā ljubav mettā strpljivost, izdržljivost khanti odlučnost adhiṭṭhāna vrlina sīla, kodeks zbog kojeg nećemo činiti štetne postupke. davanje dāna

                                               

Riolit

Riolit je vulkanska stena izgrađena od fenokristala kvarca, sanidina, zatim plagioklasa i neznatne količine biotita, ređe amfibola ili piroksena. Ova kisela magmatska stena pripada grupi kenotipnih izlivnih ekvivalenata granita.

                                               

Deklaracija

Deklaracija je dokument političke, pravne ili neke druge prirode u formi svečane izjave koja sadrži bazične principe ili stavove o nekom važnom problemu. U međunarodnim odnosima deklaracija je izjava koju dvije ili više država zajednički daju o postignutom sporazumu ili o nekome načelnom pitanju.

                                               

Enigmatika

Enigmatika je vještina sastavljanja i rješavanja zagonetaka. Naziv je nastao od grčkog pridjeva ainigmatikos: zagonetan. Već dugo se koristi i naziv zagonetaštvo koga nema u poznatijim rječnicima hrvatskog ili srpskog jezika, dok Bratoljub Klaić u svom "Rječniku stranih riječi", uz odrednicu enigmatika, navodi i naziv zagonetarstvo, koji se u savremenoj enigmatici ne koristi.

                                               

Originalna video animacija

Originalna video animacija, poznata i pod skraćenicom OVA, je naziv za anime filmove ili serije koje su napravljene posebno za formate kućnog videa. Većina producenata OVA objavljuje iste direct-to-video, bez da ih prije emitira na televiziji ili kinima; ipak, postoje rijetke izminke kada se, primjerice, prvi dio OVA serije emitira za promotivne svrhe. OVA naslovi su izvorno bili dostupni na VHS-u, da bi kasnije bili popularni na LaserDiscu te naposljetku na DVD-u. Počevši od ljeta 2008., pojam OAD se počeo koristiti kako bi označio novu eru animea objavljenih na DVD formatu. Najduža anime ...

                                     

ⓘ Terminologija

  • geografija Mastilo, Natalija 2005 Rečnik savremene srpske geografske terminologije Geografski fakultete, Beograd Granica na Wikimedijinoj ostavi
  • loših postupaka. Kovačević 2014, str. 42. Neznanje budizam Budistička terminologija Kovačević, Branislav 2014 Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu
  • Londonu. Baza podataka je integrisana u tzv. Ujedinjeni sistem medicinske terminologije en inteligentni automatizovani sistem koji proučava biomedicinske
  • mentalnih nečistoća i loših postupaka. Kovačević 2014, str. 42. Budistička terminologija Kovačević, Branislav 2014 Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu
  • dijatomejske zemlje stvaraju se u morima i jezerima. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Dijatomejska zemlja na
  • Kampanja je izraz kojim se u vojnoj terminologiji označava serija međusobno povezanih operacija ili bitaka na nekom širem području i li dužem vremenskom
  • pogodan kao građevinski materijal. Spisak minerala Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Gnajs na Wikimedijinoj
  • krečnjačkih i dolomitičnih stena paraamfiboliti. Spisak stena Geološka terminologija i nomenklatura IV petrologija, Beograd, 1975 Amfibolit na Wikimedijinoj
  • pritoku Moraču i otoku Bojanu. Jezero Pritoka Reka Mastilo, Natalija 2005 Rečnik savremene srpske geografske terminologije Geografski fakultet, Beograd
  • poručnika a niži od majora. Kapetani obično komandiraju jedinicama u rangu čete satnije U hrvatskoj vojnoj terminologiji se za njega koristi izraz satnik.

Users also searched:

...